A JET csoport Általános Szerződési Feltételei

 

1 Általános elvek


1.1
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindenkori legfrissebb változata szerves részét képezik a társaságunkkal kapcsolatban álló valamennyi vállalkozással (BGB 14. §) – a továbbiakban: „Ügyfél” – fenntartott üzleti kapcsolatra vonatkozó ajánlatnak, megrendelési visszaigazolásnak és adásvételi szerződésnek, és eltérő megállapodás hiányában a jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatokra is vonatkoznak. Különleges esetekben – pl. szerelés, javítás, karbantartás, informatikai, hardver- és szoftverszolgáltatások, valamint üzembe helyezés esetén – a szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket a megrendelés teljesítése előtt külön dokumentálunk. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelemszerűen alkalmazandók a vállalkozási szerződésekre. Ezeket a feltételeket a megrendelés odaítélésekor, de legkésőbb a teljesítésünkkor és/vagy szolgáltatásunk átvételekor elfogadottnak kell tekinteni.


1.2
Az Ügyfél Általános Szerződési Feltételeit nem áll módunkban elfogadni, még akkor sem, ha azok átvételét követően nem emelünk velük szemben kifejezett kifogást, kivéve, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk.


1.3
A jelen Általános Szerződési Feltételektől való eltérésekhez kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges. A kiegészítésekhez, módosításokhoz vagy kiegészítő megállapodásokhoz, függetlenül azok továbbításának módjától, írásos jóváhagyásunk szükséges ahhoz, hogy jogilag hatályosak legyenek.


1.4
Amennyiben a megkötött szerződésben eltérő megállapodás nem szerepel, vállalkozási szerződések esetében a VOB B része elfogadottnak tekintendő, ideértve az abban meghatározott hibafelelősségi határidőket is.


2 Szerződéskötések


2.1
Ajánlataink nem kötelezettség nélküliek, ugyanez érvényes a méretekkel, kapacitással, teljesítménnyel vagy az illusztrációkon, a katalógusokban és a rajzokon szereplő eredményekkel kapcsolatos információkra is. Ezek az adatok csak közelítő irányértéknek tekinthetők. Kifejezetten fenntartjuk a bér- és anyagár-emelkedés miatti áremelés jogát. A szerződés csak írásos megrendelési visszaigazolással vagy a megrendelés teljesítésével jön létre. Addig ajánlatunk nem kötelező érvényű. Csak a megrendelés visszaigazolása kötelező érvényű a szállítások és szolgáltatások körére, még akkor is, ha az ajánlatot időben elfogadják.


2.2
A szóbeli kiegészítő megállapodások írásos megerősítést igényelnek.


2.3
Fenntartjuk a termékek minden olyan változtatásának jogát, amely a műszaki fejlődést szolgálja, továbbá a méretek, tömegek és egyéb műszaki jellemzők iparági szabványoktól való eltérését eredményezi. Minden minta kötelezettség nélküli típusminta.


3 Árak


3.1
A szállítási ár a mindenkor érvényes listaárból a megállapodás szerinti kedvezmény levonásával, az ajánlatból vagy az egyedi szerződésben megállapított árból adódik. Az árak a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül az építkezésre történő kiszállításra vonatkoznak. A lerakodás, felhalmozás és az esetlegesen szükséges eszközök biztosításának költségeit a Megrendelő viseli. Külföldi szállítás esetén a szállítási költségeket külön számítjuk fel. Az írásos megrendelési visszaigazolásban szereplő, megállapodás szerinti árak kötelező érvényűek. Ha azonban az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott árut a megrendelési visszaigazolásban feltüntetett időpontig, a szállítási napon érvényes listaárat kell alkalmazni. Amennyiben a megállapodásban átalányár szerepel, akkor az csak a megállapodásban meghatározott szolgáltatások körére vonatkozik. A megfelelő többletszolgáltatásokat, bármilyen okból kifolyólag, szintén felszámítjuk. A csomagolást nem vesszük vissza. A csomagolóanyag a csomagolóanyagokról szóló rendeletben meghatározott kereskedelmi csomagolás. Az árak nem tartalmazzák az áfát, amely a szállítás napján hatályos, jogszabályban meghatározott adókulcsnak felel meg.


3.2
Áraink a szerződéskötés időpontjában felmerülő előállítási költségeken alapulnak. Amennyiben az általunk felhasználandó anyagok ára és/vagy az általunk fizetendő bérek a szerződés megkötése és a szállítás között legalább 3 hónapon belül változik, ennek megfelelően jogosultak vagyunk a megállapodott eladási árat megemelni.


4 Szállítási határidők


4.1
A szállítási határidőket a megrendelési visszaigazolásban határozzuk meg és rögzítjük. Az ajánlatban meghatározott szállítási határidők nem kötelező érvényűek.


4.2
A szállítási határidők és időpontok betartása megköveteli az Ügyfél szerződéses kötelezettségeinek időben történő teljesítését. A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolásának dátumával kezdődnek, de nem előbb, mint a megrendelés teljesítése minden részletének tisztázása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges dokumentumok és az Ügyfél által nyújtandó egyéb információk kézhezvétele, valamint a megállapodás szerinti fizetés kézhezvétele a megállapodás szerinti fizetési feltételekkel összhangban. A szállítási határidő akkor is teljesítettnek tekintendő, ha az áru a megállapodott időpontban elhagyja gyárunkat vagy raktárunkat, vagy ha az Ügyfélnek jelezzük, hogy az készen áll a kiszállításra, de az áru rajtunk kívülálló okokból nem szállítható időben. A fenti rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell a szállítási határidőkre.


4.3
Előre nem látható, rajtunk kívül álló események – mint például háború, háborús veszély, zavargások, harmadik felek által személyek vagy tulajdon ellen elkövetett erőszak, kormányzati beavatkozások, beleértve a monetáris és kereskedelempolitikai intézkedéseket, ipari viták telephelyeinken vagy beszállítóinkon vagy szállítási vállalatainknál, a tervezett szállítási kapcsolatok megszakadása, tűz, nyersanyaghiány, energiahiány és egyéb működési zavarok telephelyeinken vagy beszállítóinknál – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítják a megállapodás szerinti szállítási határidőket és időpontokat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha már teljesítési késedelemben vagyunk, vagy ha a teljesítés fent említett akadályai már a szerződés megkötése előtt is fennálltak, de ezekről nem volt tudomásunk. A fent említett típusú akadályokról haladéktalanul értesítjük az Ügyfelet.


4.4
Amennyiben a szállítási késedelem ennek következtében két hónapnál tovább tart, mindkét fél jogosult elállni a szerződéstől. Az Ügyfél azonban csak akkor tud elállni a szerződéstől, ha az Ügyfél kérésére nem nyilatkozunk heti rendszerességgel arról, hogy elállunk-e a szerződéstől, vagy észszerű időn belül teljesítünk-e. Ugyanez az elállási jog áll fenn a fent említett időtartamtól függetlenül, ha az egyik fél már nem érdekelt a szerződés teljesítésében, figyelembe véve a bekövetkezett késedelmet. Ellenkező esetben ez a rendelkezés nem érinti az Ügyfél jogszabályban előírt elállási jogát, amely egy korábbi időpontban igazolható lett volna. Szállításaink Ügyfél általi késedelmes teljesítése esetén a szállítási idő a halasztás időtartamával meghosszabbodik. Az ebből eredő költségeket a Megrendelő viseli.


4.5
Még ha a BGB 286. §-ának (2) bekezdése szerinti határidőben állapodunk is meg, mindaddig nem kerülünk késedelembe, amíg arra vonatkozóan nem kapunk emlékeztetőt. Szállítási késedelem esetén az Ügyfél köteles észszerű határidőt meghatározni a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre. Ellenkező esetben nem követelhető kártérítés a teljesítés helyett, illetve az Ügyfél nem állhat el a szerződéstől. Nélkülözhető a határidő kitűzése, ha súlyosan és véglegesen megtagadjuk a szolgáltatás nyújtását, ha a szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban vagy meghatározott határidőn belül nem nyújtjuk, és ha az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásához fűződő érdeke fenntartását a szerződésben foglalt szolgáltatás időszerűségéhez kötötte, vagy ha olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek azonnali elállást indokolnak, figyelembe véve a kölcsönös érdekeket.


4.6
Rögzített időpontok egyeztetése esetén azok csak a megrendelés minden részletének – különösen az Ügyfél által beszerzendő valamennyi dokumentum és engedély – időben történő, teljes körű tisztázása, valamint a megállapodás szerinti előleg pontos beérkezése esetén alkalmazhatók. A végső dátum egyeztetésekor ez csak akkor nem teljesül, ha a szállításaink és/vagy szolgáltatásaink ebben az időpontban annyira hiányosak és hibásak, hogy a teljes üzembe helyezés nem történhet meg a tervezett napon. Lényegtelen hibákat vagy hiányos szállításokat és szolgáltatásokat nem veszünk figyelembe.


4.7
Késedelmes teljesítés esetén az általunk meghatározott észszerű teljesítési vagy utólagos teljesítési határidő lejártakor az Ügyfél jogosult elállni a szerződéstől. Az elállási jog megszűnik, ha az árut a határidő végén feladjuk, vagy készen áll a feladásra, és ezt jelezzük az ügyfélnek, de az árut rajtunk kívülálló okok miatt nem lehet időben feladni.


4.8
Fenntartjuk a részszállítások jogát, amennyiben azok az Ügyfél számára észszerűek. A számítás szempontjából ezek zárt szállításnak minősülnek.


4.9
Ha az Ügyfél a felelősségi körébe tartozó késedelmes teljesítés miatt kárt szenved, jogosult a késedelmes teljesítésből eredő további kártérítési igények kizárására, vagy a teljesítés helyett a késedelem minden teljesített hete után 0,5%-os, de összesen a teljes teljesítés azon része árának 5%-át meg nem haladó kártérítést követelni, amely a késedelem miatt nem használható fel időben vagy a szerződésnek megfelelően. Az Ügyfél ezen korlátot meghaladó kártérítési igénye minden későbbi késedelmes szállítás esetén kizárt, még a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre megszabott határidő lejárta után is. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felelősség szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén kötelező; ez nem érinti a bizonyítási tehernek az Ügyfél hátrányára történő megváltoztatását. Ez nem érinti az Ügyfél elállási jogát a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre megszabott határidő eredménytelen lejárta után. Az Ügyfél az előre látható károk összegének nem teljesítése miatti kártérítési igényekre csak akkor jogosult, ha a kár oka szándékosság vagy súlyos gondatlanság. Ellenkező esetben a kártérítési felelősség az általunk szállítandó/összeszerelendő áruk értékére korlátozódik.


4.10
Ha a szállítási határidő olyan okból késik, amelyért az Ügyfél a felelős, minden felmerült tárolási költséget az Ügyfél visel.


5 A kockázat átruházása


5.1
A kockázat a fizetett szállítás esetén is átszáll az Ügyfélre az alábbiak szerint:


5.1.1
Telepítés vagy összeszerelés nélküli szállítások esetén, ha azokat elszállították vagy elvitték. Az Ügyfél kifejezett írásbeli kérésére és költségére a szállításokat mi biztosítjuk törés, szállítás és tűzkár ellen.


5.1.2
Telepítéssel vagy összeszereléssel összekötött szállítás esetén az átvétel napján, saját üzemeltetésben, átvételkor, vagy megállapodás esetén hibátlan próbaüzem után.


5.1.3
A teljesítésről vagy a részleges teljesítésről szóló írásbeli értesítést követően.


5.2
Ha a feladás, szállítás, üzembe helyezés vagy összeszerelés megkezdése, végrehajtása, átvétele az Ügyfél saját üzemében vagy próbaüzemében olyan okok miatt késik, amelyekért az Ügyfél felelős, vagy az Ügyfél más okok miatt nem fogadja el, a kockázat átszáll az ügyfélre.


6 Fizetési feltételek


Eltérő megállapodás hiányában a következő fizetési feltételek érvényesek:


6.1
Termékszállítások: Fizetés a szállítástól és a számlázástól számított 14 napon belül, mindenféle levonás nélkül. Szerelési és áruszállítási szolgáltatások: 5 000,00 € feletti rendelési érték esetén a számla értékének egyharmada megrendeléskor, egyharmada szállításkor, egyharmada összeszereléskor a teljesítést és a nettó végösszeg számlázását követő tíz napon belül. Eltérő megállapodás hiányában számlánként nettó 25,00 € szállítási költséget számítunk fel nettó 250,00 € -ig.


6.2
A célérték túllépése esetén a kamatokat és jutalékokat az esedékesség napjától a folyószámlahitelekre vonatkozó megfelelő banki kamatlábak alapján számítjuk ki, de legalább 3%-kal a Deutsche Bundesbank megfelelő kamatlába felett.


6.3
Bármikor, még a szerződés megkötése után is jogosultak vagyunk megfelelő biztosítékot követelni követeléseinkre, beleértve azokat is, amelyek még nem esedékesek, és ennek függvényében további előlegeket fizetését kérni.


6.4
A Megrendelő nem jogosult visszatartási jogra. A beszámítás csak annyiban megengedett, amennyiben a viszontkeresetek vitathatatlanok vagy jogszerűen megalapozottak. Jogunk van beszámítani az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésünket és az Ügyfél velünk szembeni valamennyi követeléseit.


6.5
Ha az Ügyfél több mint két hetes késedelembe esik a számla megfizetésével, ha az Ügyfél vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, ha az Ügyfél követelésrendezési peren kívüli eljárást kezdeményezett, vagy fizetésképtelenségét megszüntette, vagy ha olyan egyéb körülményről szereztünk tudomást, amely jelentősen csökkenti az Ügyfél hitelképességét és veszélyezteti az Ügyfél által fizetendő ellenszolgáltatás nyújtását, jogosultak vagyunk (az Ügyfél belátása szerint) előtörlesztéssel vagy bankgaranciával biztosítékot követelni a még függőben lévő szállításokra, legalább egy hetes határidővel, és a teljesítést a biztosíték nyújtásáig megtagadni. Továbbá az észszerű türelmi idő eredménytelen lejárta után jogunkban áll elállni a jelen szerződéstől és kártérítést követelni. Ezenkívül ebben az esetben visszavonhatjuk a viszontértékesítési jogot a begyűjtési engedéllyel együtt, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. szakaszából már leszállított áruk feldolgozásának, kombinálásának és keverésének jogát, és követelhetjük a leszállított áruk visszaküldését.


7 Tulajdonjog fenntartása


7.1
A folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő összes követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk az áruk tulajdonjogát. A tulajdonjog meghosszabbított fenntartása alkalmazandó.


7.2
Az Ügyfél a számunkra fenntartott árukat díjmentesen tárolja. Biztosítania kell őket a szokásos veszélyek, mint a tűz, a lopás és a víz ellen a szokásos mértékben. Az Ügyfél a számla összegéig átruházza ránk azon kártérítési igényét, amelyre a fent említett vagy ahhoz hasonló típusú károkból jogosult a biztosítókkal vagy a kártérítésre kötelezett személyekkel szemben. Ezt az átruházást elfogadjuk.


7.3
Abban az esetben, ha az Ügyfél szerződésszegést követ el – különös tekintettel a késedelmes fizetésre –, jogosultak vagyunk visszavenni a szállításainkat, ha az Ügyfél nem teljesíti a szerződéses feltételt az emlékeztetőnket követő észszerű határidőn belül. Ezt követően az Ügyfél köteles visszaküldeni a szállításainkat vagy szolgáltatásainkat.


7.4
Az Ügyfél köteles azonnal értesíteni bennünket az árukhoz való harmadik fél általi hozzáférésről – például lefoglalásról –, valamint az áruk bármilyen károsodása vagy megsemmisülése esetén, hogy megtehessük a ZPO 771. §-a szerinti jogi lépéseket. Amennyiben a harmadik fél nem tudja megtéríteni a ZPO 771. §-a szerinti kereset bírósági és bíróságon kívüli költségeit, az Ügyfél felelős az általunk elszenvedett veszteségért. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni minket az áruk tulajdonjogának megváltozásáról és a székhelyének megváltozásáról.


7.5
Az Ügyfél csak az alábbi rendelkezések figyelembevételével jogosult a fenntartott áruk viszonteladására, további feldolgozására vagy telepítésére, és csak azzal a feltétellel, hogy a követeléseket az alábbi feltételek szerint adja át nekünk.


7.6
Ha a fenntartott árukat az Ügyfél új ingósággá dolgozza fel, a feldolgozás számunkra anélkül történik, hogy erre kötelezne minket. Az új dolog a tulajdonunkká válik. Ha a feldolgozás olyan tárgyakkal történik, amelyek nem tartoznak hozzánk, az új tárgy tulajdonjogát az általunk a többi feldolgozott tárgynak átadott áru értékének arányában szerezzük meg. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árukat olyan más tételekkel keverik, amelyek nem tartoznak hozzánk.


7.7
Az Ügyfél azon jogosultsága, hogy a fenntartott árukat a szokásos üzletmenet során értékesítse, feldolgozza vagy telepítse, azzal ér véget, hogy azt az Ügyfél pénzügyi helyzetének tartós romlása miatt visszavonjuk, de legkésőbb a fizetés megszüntetésével vagy az eszközeivel szembeni fizetésképtelenségi eljárás alkalmazásával vagy megindításával.


7.8
Az Ügyfél ezennel átruházza ránk a fenntartott áruk viszonteladásából eredő követeléseket minden járulékos joggal együtt. Ha az árukat feldolgozták vagy keverték, és azok a számlaértékünk összegében közös tulajdonba kerültek, az árukhoz való jogunk értékének arányában jogosultak vagyunk a vételár követelésre. Ha a fenntartott árukat az Ügyfél ingatlanba telepíti, az Ügyfél már engedményezi az ebből eredő javadalmazási igényeket a fenntartott áruk értékének összegében az összes járulékos joggal együtt, beleértve a fennmaradó jogokhoz képest rangsorolt biztosítéki jelzálog nyújtására vonatkozó jogokat is. Amennyiben az Ügyfél a követelést valódi faktoring keretében értékesítette, úgy a követelést az azt helyettesítő tényezővel szemben engedményezi számunkra. Ezt az átruházást elfogadjuk.


7.9
Az Ügyfél mindaddig jogosult az engedményezett követelések beszedésére, amíg eleget nem tesz fizetési kötelezettségeinek. A visszavonási jog az Ügyfél pénzügyi helyzetének tartós romlásakor, de legkésőbb a fizetés megszüntetésével vagy az eszközeivel szembeni fizetésképtelenségi eljárás alkalmazásával vagy megindításával megszűnik. Ebben az esetben az Ügyfél felhatalmaz minket arra, hogy tájékoztassuk az átvevőket az engedményezésről, és hogy mi magunk gyűjtsük be a követelést. Kérésre az Ügyfél köteles pontos listát adni azokról a követelésekről, amelyekre jogosultak vagyunk, megadva az Ügyfelek nevét és címét, az egyes követelések összegét, a számla dátumát és minden egyéb információt, és köteles megadni számunkra minden olyan információt, amely az engedményezett követelések érvényesítéséhez szükséges, valamint lehetővé tenni ezen információk ellenőrzését.


7.10
Ha az összes olyan biztosítéki érdek értéke, amelyre jogosultak vagyunk, több mint 20%-kal meghaladja az összes biztosított követelés összegét, az Ügyfél kérésére felszabadítjuk a biztosítéki jogok megfelelő részét.


7.11
Jogosultak vagyok elállni a szerződéstől az Ügyfél szerződésszegése esetén, különösen a fizetés elmulasztása vagy az előző bekezdésekben foglalt valamely kötelezettség megszegése esetén, és követelni az áru elszállítását.


8 Visszaküldés


8.1
Az áruk visszaküldését csak előzetes egyeztetés után fogadjuk el, és annak fuvar- és csomagolási díjtól mentesnek kell lennie. A nem egyeztetett visszaküldésért nem vállalunk felelősséget. A visszaküldött áru ellenőrzése után visszatérítjük a vevőnek az ajánlati ár ésszerű részét, de legfeljebb az ajánlati ár 85%-át. A visszatérítés nem érvényes a már feldolgozott árukra.


8.2
Az ügyfél kérésére külön gyártott vagy összeszerelt anyag nem adható vissza és nem téríthető vissza.


9 Jogok hibák esetén


9.1
Az Ügyfélnek haladéktalanul, észszerű alapossággal meg kell vizsgálnia a leszállított árut, és – szükség esetén mintafeldolgozással – meg kell vizsgálnia a leszállított áru tulajdonságait, és azonnal, de legkésőbb az áru átvételétől számított tíz napon belül írásban értesítenie kell a felismerhető hibákat. A rejtett hibákat a felfedezésüket követően azonnal jelenteni kell. Ellenkező esetben az árukat fenntartás nélkül elfogadottnak kell tekinteni. Ez nem érinti az ügyfélnek a HGB 377. §-a szerinti további kötelezettségeit.


9.2
Ha a megvásárolt termékben olyan hiba van, amelyért mi vagyunk felelősek, saját belátásunk szerint kötelesek vagyunk a hibát saját költségünkön kijavítani vagy a terméket kicserélni.


9.3
Ha a későbbi teljesítés meghiúsul, az Ügyfél elvben elállhat a szerződéstől, vagy csökkentheti a vételárat saját belátása szerint a részünkre tett nyilatkozattal. Kisebb hibák esetén azonban az Ügyfélnek nincs elállási joga.


9.4
Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy a szerződéstől a pótteljesítés meghiúsulását követően jogszabályi vagy anyagi hiba miatt eláll, a hiba miatti teljesítés helyett kártérítési igényre nem jogosult. Ha az Ügyfél a sikertelen későbbi teljesítést követően a teljesítés helyett a kártérítést választja, az áru az ügyfélnél marad, ha ez számára észszerű. A kártérítés a vételár és a hibás tétel értéke közötti különbségre korlátozódik. Az Ügyfél további követelései, bármilyen jogi okból kifolyólag, kizártak. Ez azonban nem vonatkozik a nekünk felróható testi vagy egészségügyi károkra, illetve az Ügyfél halálára.


9.5
Az adásvételi szerződések esetében a hibákra vállalt felelősség általában az áru leszállításától számított egy év. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Ügyfél nem értesített bennünket időben a hibáról a 9.1. pont szerint. Épületen végzett munkák esetén, valamint olyan tárgy esetében, amelyet az épület szokásos használati módjának megfelelően használtak vagy használnak, és amely annak meghibásodását okozta, a hibákra vállalt felelősség négy év.


9.6
Ha az Ügyfél hibás összeszerelési utasítást kap, csak akkor vagyunk kötelesek hibamentes összeszerelési utasítást adni, ha az összeszerelési utasítás hibája kizárja a megfelelő összeszerelést.


9.7
Az Ügyfél jogi értelemben nem kap garanciát tőlünk. A gyártó gyári szavatossága minden olyan berendezésre vonatkozik, amelyet harmadik féltől vásárolunk. Az ezekre az alkatrészekre vonatkozó garanciát kérésre elküldjük.


9.8
Elvileg csak a gyártó termékleírása tekintendő az áru minőségének megfelelőnek. Ezenfelül a gyártó által tett nyilvános nyilatkozatok, promóciók vagy reklámok nem képezik az áruk minőségének szerződéses leírását.


10 Felelősség korlátozása


10.1
Kötelességünk gondatlan megszegése esetén a felelősségünk az előre látható, tipikus szerződéses, közvetlen átlagos károkra korlátozódik, az áru jellegétől függően. Ez vonatkozik a jogi képviselőink vagy helyettes ügynökeink által elkövetett enyhén gondatlan kötelezettségszegésekre is. A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért nem vagyunk felelősek.


10.2
Ha gondatlanságból megszegünk egy alapvető szerződéses kötelezettséget, a tulajdonban vagy személyekben keletkezett károkra vállalt felelősségünk a termékfelelősség-biztosításunk térítésére korlátozódik.


10.3
A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az Ügyfél termékfelelősségből eredő követeléseire. Továbbá a felelősség kizárása nem vonatkozik a nekünk felróható testi vagy egészségügyi károkra, illetve az Ügyfél halálára.


10.4
Felelősségünket kizárólag az előző pontokban írt megállapodások szabályozzák.


10.5
Adásvételi szerződés esetén a megrendelő hibából eredő kártérítési igénye általában az áru leszállításától számított egy év elteltével elévül. Épületen végzett munkák esetén, valamint olyan tárgy esetében, amelyet az épület szokásos használati módjának megfelelően használtak vagy használnak, és amely annak meghibásodását okozta, a hibákra vállalt felelősség négy év múlva elévülnek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha súlyos gondatlansággal, valamint a nekünk felróható testi és egészségkárosodással vagy az Ügyfél halálával vádolnak bennünket, akár rosszindulatból is.


11 Kaució


Ha az Ügyfél kauciót követel, az nem haladhatja meg a szerződéses ár 5%-át, és két évre kell korlátozni. Ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában azonban jogunk van a kauciót bankgarancia útján visszaváltani.


12 Megfelelőségi nyilatkozat


A megfelelőségi nyilatkozatunk csak az általunk szállított termékekre vonatkozik. A termék Ügyfél általi bővítése vagy módosítása nem tartozik ebbe a körbe.


13 Ipari oltalmi és szerzői jogok


Ha az árukat az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott tervek, rajzok, modellek vagy minták alapján kell gyártani vagy szállítani, az ügyfél vállalja a garanciát arra, hogy a gyártás vagy a szállítás nem sért ipari oltalmi vagy szerzői jogokat. Ha ipari oltalmi vagy szerzői jog alapján harmadik fél általi előállítás vagy szállítás tilos, akkor beszüntetjük a gyártást vagy a szállítást. A jogi helyzetet nem vagyunk kötelesek felülvizsgálni. Ugyanakkor kizárjuk az Ügyfél kártérítési igényét, amennyiben ő a felelős az ipari oltalmi vagy szerzői jogok megsértéséért.


14 Adatvédelem


A JET csoport nagyon komolyan veszi a személyes adatok védelmét. További információt az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban talál a http://jet-gruppe.de/datenschutz.html címen. Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot postai úton vagy e-mailben a datenschutz@jet-gruppe.de címen.


15 Záró rendelkezések


15.1
A Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendszerét kell alkalmazni. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései nem alkalmazandók. Ha az Ügyfél kereskedő, közjogi személy vagy közjogi speciális alap, a jelen szerződésből eredő minden jogvita esetén a székhelyünk a joghatóság helye. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban, vagy a kereset benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel.


15.2
Amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései – beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket – részben vagy egészben érvénytelenek vagy azzá válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell felváltani, amelynek gazdasági célja a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéséhez.