A JET csoport Általános Szerződési Feltételei

 

1 Általános elvek


1.1
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindenkori legfrissebb változata szerves részét képezik a társaságunkkal kapcsolatban álló valamennyi vállalkozással (BGB 14. §) – a továbbiakban: „Ügyfél” – fenntartott üzleti kapcsolatra vonatkozó ajánlatnak, megrendelési visszaigazolásnak és adásvételi szerződésnek, és eltérő megállapodás hiányában a jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatokra is vonatkoznak. Különleges esetekben – pl. szerelés, javítás, karbantartás, informatikai, hardver- és szoftverszolgáltatások, valamint üzembe helyezés esetén – a szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket a megrendelés teljesítése előtt külön dokumentálunk. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelemszerűen alkalmazandók a vállalkozási szerződésekre. Ezeket a feltételeket a megrendelés odaítélésekor, de legkésőbb a teljesítésünkkor és/vagy szolgáltatásunk átvételekor elfogadottnak kell tekinteni.


1.2
Az Ügyfél Általános Szerződési Feltételeit nem áll módunkban elfogadni, még akkor sem, ha azok átvételét követően nem emelünk velük szemben kifejezett kifogást, kivéve, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk.


1.3
A jelen Általános Szerződési Feltételektől való eltérésekhez kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges. A kiegészítésekhez, módosításokhoz vagy kiegészítő megállapodásokhoz, függetlenül azok továbbításának módjától, írásos jóváhagyásunk szükséges ahhoz, hogy jogilag hatályosak legyenek.


1.4
Amennyiben a megkötött szerződésben eltérő megállapodás nem szerepel, vállalkozási szerződések esetében a VOB B része elfogadottnak tekintendő, ideértve az abban meghatározott hibafelelősségi határidőket is.


2 Szerződéskötések


2.1
Ajánlataink nem kötelezettség nélküliek, ugyanez érvényes a méretekkel, kapacitással, teljesítménnyel vagy az illusztrációkon, a katalógusokban és a rajzokon szereplő eredményekkel kapcsolatos információkra is. Ezek az adatok csak közelítő irányértéknek tekinthetők. Kifejezetten fenntartjuk a bér- és anyagár-emelkedés miatti áremelés jogát. A szerződés csak írásos megrendelési visszaigazolással vagy a megrendelés teljesítésével jön létre. Addig ajánlatunk nem kötelező érvényű. Csak a megrendelés visszaigazolása kötelező érvényű a szállítások és szolgáltatások körére, még akkor is, ha az ajánlatot időben elfogadják.


2.2
A szóbeli kiegészítő megállapodások írásos megerősítést igényelnek.


2.3
Fenntartjuk a termékek minden olyan változtatásának jogát, amely a műszaki fejlődést szolgálja, továbbá a méretek, tömegek és egyéb műszaki jellemzők iparági szabványoktól való eltérését eredményezi. Minden minta kötelezettség nélküli típusminta.


3 Árak


3.1
A szállítási ár a mindenkor érvényes listaárból a megállapodás szerinti kedvezmény levonásával, az ajánlatból vagy az egyedi szerződésben megállapított árból adódik. Az árak a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül az építkezésre történő kiszállításra vonatkoznak. A lerakodás, felhalmozás és az esetlegesen szükséges eszközök biztosításának költségeit a Megrendelő viseli. Külföldi szállítás esetén a szállítási költségeket külön számítjuk fel. Az írásos megrendelési visszaigazolásban szereplő, megállapodás szerinti árak kötelező érvényűek. Ha azonban az Ügyfél nem fogadja el a felajánlott árut a megrendelési visszaigazolásban feltüntetett időpontig, a szállítási napon érvényes listaárat kell alkalmazni. Amennyiben a megállapodásban átalányár szerepel, akkor az csak a megállapodásban meghatározott szolgáltatások körére vonatkozik. A megfelelő többletszolgáltatásokat, bármilyen okból kifolyólag, szintén felszámítjuk. A csomagolást nem vesszük vissza. A csomagolóanyag a csomagolóanyagokról szóló rendeletben meghatározott kereskedelmi csomagolás. Az árak nem tartalmazzák az áfát, amely a szállítás napján hatályos, jogszabályban meghatározott adókulcsnak felel meg.


3.2
Áraink a szerződéskötés időpontjában felmerülő előállítási költségeken alapulnak. Amennyiben az általunk felhasználandó anyagok ára és/vagy az általunk fizetendő bérek a szerződés megkötése és a szállítás között legalább 3 hónapon belül változik, ennek megfelelően jogosultak vagyunk a megállapodott eladási árat megemelni.


4 Szállítási határidők


4.1
A szállítási határidőket a megrendelési visszaigazolásban határozzuk meg és rögzítjük. Az ajánlatban meghatározott szállítási határidők nem kötelező érvényűek.


4.2
A szállítási határidők és időpontok betartása megköveteli az Ügyfél szerződéses kötelezettségeinek időben történő teljesítését. A szállítási határidők a megrendelés visszaigazolásának dátumával kezdődnek, de nem előbb, mint a megrendelés teljesítése minden részletének tisztázása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges dokumentumok és az Ügyfél által nyújtandó egyéb információk kézhezvétele, valamint a megállapodás szerinti fizetés kézhezvétele a megállapodás szerinti fizetési feltételekkel összhangban. A szállítási határidő akkor is teljesítettnek tekintendő, ha az áru a megállapodott időpontban elhagyja gyárunkat vagy raktárunkat, vagy ha az Ügyfélnek jelezzük, hogy az készen áll a kiszállításra, de az áru rajtunk kívülálló okokból nem szállítható időben. A fenti rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell a szállítási határidőkre.


4.3
Előre nem látható, rajtunk kívül álló események – mint például háború, háborús veszély, zavargások, harmadik felek által személyek vagy tulajdon ellen elkövetett erőszak, kormányzati beavatkozások, beleértve a monetáris és kereskedelempolitikai intézkedéseket, ipari viták telephelyeinken vagy beszállítóinkon vagy szállítási vállalatainknál, a tervezett szállítási kapcsolatok megszakadása, tűz, nyersanyaghiány, energiahiány és egyéb működési zavarok telephelyeinken vagy beszállítóinknál – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítják a megállapodás szerinti szállítási határidőket és időpontokat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha már teljesítési késedelemben vagyunk, vagy ha a teljesítés fent említett akadályai már a szerződés megkötése előtt is fennálltak, de ezekről nem volt tudomásunk. A fent említett típusú akadályokról haladéktalanul értesítjük az Ügyfelet.


4.4
Amennyiben a szállítási késedelem ennek következtében két hónapnál tovább tart, mindkét fél jogosult elállni a szerződéstől. Az Ügyfél azonban csak akkor tud elállni a szerződéstől, ha az Ügyfél kérésére nem nyilatkozunk heti rendszerességgel arról, hogy elállunk-e a szerződéstől, vagy észszerű időn belül teljesítünk-e. Ugyanez az elállási jog áll fenn a fent említett időtartamtól függetlenül, ha az egyik fél már nem érdekelt a szerződés teljesítésében, figyelembe véve a bekövetkezett késedelmet. Ellenkező esetben ez a rendelkezés nem érinti az Ügyfél jogszabályban előírt elállási jogát, amely egy korábbi időpontban igazolható lett volna. Szállításaink Ügyfél általi késedelmes teljesítése esetén a szállítási idő a halasztás időtartamával meghosszabbodik. Az ebből eredő költségeket a Megrendelő viseli.


4.5
Még ha a BGB 286. §-ának (2) bekezdése szerinti határidőben állapodunk is meg, mindaddig nem kerülünk késedelembe, amíg arra vonatkozóan nem kapunk emlékeztetőt. Szállítási késedelem esetén az Ügyfél köteles észszerű határidőt meghatározni a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre. Ellenkező esetben nem követelhető kártérítés a teljesítés helyett, illetve az Ügyfél nem állhat el a szerződéstől. Nélkülözhető a határidő kitűzése, ha súlyosan és véglegesen megtagadjuk a szolgáltatás nyújtását, ha a szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban vagy meghatározott határidőn belül nem nyújtjuk, és ha az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásához fűződő érdeke fenntartását a szerződésben foglalt szolgáltatás időszerűségéhez kötötte, vagy ha olyan különleges körülmények állnak fenn, amelyek azonnali elállást indokolnak, figyelembe véve a kölcsönös érdekeket.


4.6
Rögzített időpontok egyeztetése esetén azok csak a megrendelés minden részletének – különösen az Ügyfél által beszerzendő valamennyi dokumentum és engedély – időben történő, teljes körű tisztázása, valamint a megállapodás szerinti előleg pontos beérkezése esetén alkalmazhatók. A végső dátum egyeztetésekor ez csak akkor nem teljesül, ha a szállításaink és/vagy szolgáltatásaink ebben az időpontban annyira hiányosak és hibásak, hogy a teljes üzembe helyezés nem történhet meg a tervezett napon. Lényegtelen hibákat vagy hiányos szállításokat és szolgáltatásokat nem veszünk figyelembe.


4.7
Késedelmes teljesítés esetén az általunk meghatározott észszerű teljesítési vagy utólagos teljesítési határidő lejártakor az Ügyfél jogosult elállni a szerződéstől. Az elállási jog megszűnik, ha az árut a határidő végén feladjuk, vagy készen áll a feladásra, és ezt jelezzük az ügyfélnek, de az árut rajtunk kívülálló okok miatt nem lehet időben feladni.


4.8
Fenntartjuk a részszállítások jogát, amennyiben azok az Ügyfél számára észszerűek. A számítás szempontjából ezek zárt szállításnak minősülnek.


4.9
Ha az Ügyfél a felelősségi körébe tartozó késedelmes teljesítés miatt kárt szenved, jogosult a késedelmes teljesítésből eredő további kártérítési igények kizárására, vagy a teljesítés helyett a késedelem minden teljesített hete után 0,5%-os, de összesen a teljes teljesítés azon része árának 5%-át meg nem haladó kártérítést követelni, amely a késedelem miatt nem használható fel időben vagy a szerződésnek megfelelően. Az Ügyfél ezen korlátot meghaladó kártérítési igénye minden későbbi késedelmes szállítás esetén kizárt, még a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre megszabott határidő lejárta után is. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felelősség szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén kötelező; ez nem érinti a bizonyítási tehernek az Ügyfél hátrányára történő megváltoztatását. Ez nem érinti az Ügyfél elállási jogát a teljesítésre vagy az azt követő teljesítésre megszabott határidő eredménytelen lejárta után. Az Ügyfél az előre látható károk összegének nem teljesítése miatti kártérítési igényekre csak akkor jogosult, ha a kár oka szándékosság vagy súlyos gondatlanság. Ellenkező esetben a kártérítési felelősség az általunk szállítandó/összeszerelendő áruk értékére korlátozódik.


4.10
Ha a szállítási határidő olyan okból késik, amelyért az Ügyfél a felelős, minden felmerült tárolási költséget az Ügyfél visel.


5 A kockázat átruházása


5.1
A kockázat a fizetett szállítás esetén is átszáll az Ügyfélre az alábbiak szerint:


5.1.1
Telepítés vagy összeszerelés nélküli szállítások esetén, ha azokat elszállították vagy elvitték. Az Ügyfél kifejezett írásbeli kérésére és költségére a szállításokat mi biztosítjuk törés, szállítás és tűzkár ellen.


5.1.2
Telepítéssel vagy összeszereléssel összekötött szállítás esetén az átvétel napján, saját üzemeltetésben, átvételkor, vagy megállapodás esetén hibátlan próbaüzem után.


5.1.3
A teljesítésről vagy a részleges teljesítésről szóló írásbeli értesítést követően.


5.2
Ha a feladás, szállítás, üzembe helyezés vagy összeszerelés megkezdése, végrehajtása, átvétele az Ügyfél saját üzemében vagy próbaüzemében olyan okok miatt késik, amelyekért az Ügyfél felelős, vagy az Ügyfél más okok miatt nem fogadja el, a kockázat átszáll az ügyfélre.


6 Fizetési feltételek


Eltérő megállapodás hiányában a következő fizetési feltételek érvényesek:


6.1
Termékszállítások: Fizetés a szállítástól és a számlázástól számított 14 napon belül, mindenféle levonás nélkül. Szerelési és áruszállítási szolgáltatások: 5 000,00 € feletti rendelési érték esetén a számla értékének egyharmada megrendeléskor, egyharmada szállításkor, egyharmada összeszereléskor a teljesítést és a nettó végösszeg számlázását követő tíz napon belül. Eltérő megállapodás hiányában számlánként nettó 25,00 € szállítási költséget számítunk fel nettó 250,00 € -ig.


6.2
A célérték túllépése esetén a kamatokat és jutalékokat az esedékesség napjától a folyószámlahitelekre vonatkozó megfelelő banki kamatlábak alapján számítjuk ki, de legalább 3%-kal a Deutsche Bundesbank megfelelő kamatlába felett.


6.3
Bármikor, még a szerződés megkötése után is jogosultak vagyunk megfelelő biztosítékot követelni követeléseinkre, beleértve azokat is, amelyek még nem esedékesek, és ennek függvényében további előlegeket fizetését kérni.


6.4
A Megrendelő nem jogosult visszatartási jogra. A beszámítás csak annyiban megengedett, amennyiben a viszontkeresetek vitathatatlanok vagy jogszerűen megalapozottak. Jogunk van beszámítani az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésünket és az Ügyfél velünk szembeni valamennyi követeléseit.


6.5
Ha az Ügyfél több mint két hetes késedelembe esik a számla megfizetésével, ha az Ügyfél vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtottak be, ha az Ügyfél követelésrendezési peren kívüli eljárást kezdeményezett, vagy fizetésképtelenségét megszüntette, vagy ha olyan egyéb körülményről szereztünk tudomást, amely jelentősen csökkenti az Ügyfél hitelképességét és veszélyezteti az Ügyfél által fizetendő ellenszolgáltatás nyújtását, jogosultak vagyunk (az Ügyfél belátása szerint) előtörlesztéssel vagy bankgaranciával biztosítékot követelni a még függőben lévő szállításokra, legalább egy hetes határidővel, és a teljesítést a biztosíték nyújtásáig megtagadni. Továbbá az észszerű türelmi idő eredménytelen lejárta után jogunkban áll elállni a jelen szerződéstől és kártérítést követelni. Ezenkívül ebben az esetben visszavonhatjuk a viszontértékesítési jogot a begyűjtési engedéllyel együtt, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. szakaszából már leszállított áruk feldolgozásának, kombinálásának és keverésének jogát, és követelhetjük a leszállított áruk visszaküldését.


7 Tulajdonjog fenntartása


7.1
A folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő összes követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk az áruk tulajdonjogát. A tulajdonjog meghosszabbított fenntartása alkalmazandó.


7.2
Az Ügyfél a számunkra fenntartott árukat díjmentesen tárolja. Biztosítania kell őket a szokásos veszélyek, mint a tűz, a lopás és a víz ellen a szokásos mértékben. Az Ügyfél a számla összegéig átruházza ránk azon kártérítési igényét, amelyre a fent említett vagy ahhoz hasonló típusú károkból jogosult a biztosítókkal vagy a kártérítésre kötelezett személyekkel szemben. Ezt az átruházást elfogadjuk.


7.3
Abban az esetben, ha az Ügyfél szerződésszegést követ el – különös tekintettel a késedelmes fizetésre –, jogosultak vagyunk visszavenni a szállításainkat, ha az Ügyfél nem teljesíti a szerződéses feltételt az emlékeztetőnket követő észszerű határidőn belül. Ezt követően az Ügyfél köteles visszaküldeni a szállításainkat vagy szolgáltatásainkat.


7.4
Az Ügyfél köteles azonnal értesíteni bennünket az árukhoz való harmadik fél általi hozzáférésről – például lefoglalásról –, valamint az áruk bármilyen károsodása vagy megsemmisülése esetén, hogy megtehessük a ZPO 771. §-a szerinti jogi lépéseket. Amennyiben a harmadik fél nem tudja megtéríteni a ZPO 771. §-a szerinti kereset bírósági és bíróságon kívüli költségeit, az Ügyfél felelős az általunk elszenvedett veszteségért. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni minket az áruk tulajdonjogának megváltozásáról és a székhelyének megváltozásáról.


7.5
Az Ügyfél csak az alábbi rendelkezések figyelembevételével jogosult a fenntartott áruk viszonteladására, további feldolgozására vagy telepítésére, és csak azzal a feltétellel, hogy a követeléseket az alábbi feltételek szerint adja át nekünk.


7.6
Ha a fenntartott árukat az Ügyfél új ingósággá dolgozza fel, a feldolgozás számunkra anélkül történik, hogy erre kötelezne minket. Az új dolog a tulajdonunkká válik. Ha a feldolgozás olyan tárgyakkal történik, amelyek nem tartoznak hozzánk, az új tárgy tulajdonjogát az általunk a többi feldolgozott tárgynak átadott áru értékének arányában szerezzük meg. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árukat olyan más tételekkel keverik, amelyek nem tartoznak hozzánk.


7.7
Az Ügyfél azon jogosultsága, hogy a fenntartott árukat a szokásos üzletmenet során értékesítse, feldolgozza vagy telepítse, azzal ér véget, hogy azt az Ügyfél pénzügyi helyzetének tartós romlása miatt visszavonjuk, de legkésőbb a fizetés megszüntetésével vagy az eszközeivel szembeni fizetésképtelenségi eljárás alkalmazásával vagy megindításával.


7.8
Az Ügyfél ezennel átruházza ránk a fenntartott áruk viszonteladásából eredő követeléseket minden járulékos joggal együtt. Ha az árukat feldolgozták vagy keverték, és azok a számlaértékünk összegében közös tulajdonba kerültek, az árukhoz való jogunk értékének arányában jogosultak vagyunk a vételár követelésre. Ha a fenntartott árukat az Ügyfél ingatlanba telepíti, az Ügyfél már engedményezi az ebből eredő javadalmazási igényeket a fenntartott áruk értékének összegében az összes járulékos joggal együtt, beleértve a fennmaradó jogokhoz képest rangsorolt biztosítéki jelzálog nyújtására vonatkozó jogokat is. Amennyiben az Ügyfél a követelést valódi faktoring keretében értékesítette, úgy a követelést az azt helyettesítő tényezővel szemben engedményezi számunkra. Ezt az átruházást elfogadjuk.


7.9
Az Ügyfél mindaddig jogosult az engedményezett követelések beszedésére, amíg eleget nem tesz fizetési kötelezettségeinek. A visszavonási jog az Ügyfél pénzügyi helyzetének tartós romlásakor, de legkésőbb a fizetés megszüntetésével vagy az eszközeivel szembeni fizetésképtelenségi eljárás alkalmazásával vagy megindításával megszűnik. Ebben az esetben az Ügyfél felhatalmaz minket arra, hogy tájékoztassuk az átvevőket az engedményezésről, és hogy mi magunk gyűjtsük be a követelést. Kérésre az Ügyfél köteles pontos listát adni azokról a követelésekről, amelyekre jogosultak vagyunk, megadva az Ügyfelek nevét és címét, az egyes követelések összegét, a számla dátumát és minden egyéb információt, és köteles megadni számunkra minden olyan információt, amely az engedményezett követelések érvényesítéséhez szükséges, valamint lehetővé tenni ezen információk ellenőrzését.


7.10
Ha az összes olyan biztosítéki érdek értéke, amelyre jogosultak vagyunk, több mint 20%-kal meghaladja az összes biztosított követelés összegét, az Ügyfél kérésére felszabadítjuk a biztosítéki jogok megfelelő részét.


7.11
Jogosultak vagyok elállni a szerződéstől az Ügyfél szerződésszegése esetén, különösen a fizetés elmulasztása vagy az előző bekezdésekben foglalt valamely kötelezettség megszegése esetén, és követelni az áru elszállítását.


8 Visszaküldés


8.1
Az áruk visszaküldését csak előzetes egyeztetés után fogadjuk el, és annak fuvar- és csomagolási díjtól mentesnek kell lennie. A nem egyeztetett visszaküldésért nem vállalunk felelősséget. A visszaküldött áru ellenőrzése után visszatérítjük a vevőnek az ajánlati ár ésszerű részét, de legfeljebb az ajánlati ár 85%-át. A visszatérítés nem érvényes a már feldolgozott árukra.


8.2
Az ügyfél kérésére külön gyártott vagy összeszerelt anyag nem adható vissza és nem téríthető vissza.


9 Jogok hibák esetén


9.1
Az Ügyfélnek haladéktalanul, észszerű alapossággal meg kell vizsgálnia a leszállított árut, és – szükség esetén mintafeldolgozással – meg kell vizsgálnia a leszállított áru tulajdonságait, és azonnal, de legkésőbb az áru átvételétől számított tíz napon belül írásban értesítenie kell a felismerhető hibákat. A rejtett hibákat a felfedezésüket követően azonnal jelenteni kell. Ellenkező esetben az árukat fenntartás nélkül elfogadottnak kell tekinteni. Ez nem érinti az ügyfélnek a HGB 377. §-a szerinti további kötelezettségeit.


9.2
Ha a megvásárolt termékben olyan hiba van, amelyért mi vagyunk felelősek, saját belátásunk szerint kötelesek vagyunk a hibát saját költségünkön kijavítani vagy a terméket kicserélni.


9.3
Ha a későbbi teljesítés meghiúsul, az Ügyfél elvben elállhat a szerződéstől, vagy csökkentheti a vételárat saját belátása szerint a részünkre tett nyilatkozattal. Kisebb hibák esetén azonban az Ügyfélnek nincs elállási joga.


9.4
Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy a szerződéstől a pótteljesítés meghiúsulását követően jogszabályi vagy anyagi hiba miatt eláll, a hiba miatti teljesítés helyett kártérítési igényre nem jogosult. Ha az Ügyfél a sikertelen későbbi teljesítést követően a teljesítés helyett a kártérítést választja, az áru az ügyfélnél marad, ha ez számára észszerű. A kártérítés a vételár és a hibás tétel értéke közötti különbségre korlátozódik. Az Ügyfél további követelései, bármilyen jogi okból kifolyólag, kizártak. Ez azonban nem vonatkozik a nekünk felróható testi vagy egészségügyi károkra, illetve az Ügyfél halálára.


9.5
Az adásvételi szerződések esetében a hibákra vállalt felelősség általában az áru leszállításától számított egy év. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Ügyfél nem értesített bennünket időben a hibáról a 9.1. pont szerint. Épületen végzett munkák esetén, valamint olyan tárgy esetében, amelyet az épület szokásos használati módjának megfelelően használtak vagy használnak, és amely annak meghibásodását okozta, a hibákra vállalt felelősség négy év.


9.6
Ha az Ügyfél hibás összeszerelési utasítást kap, csak akkor vagyunk kötelesek hibamentes összeszerelési utasítást adni, ha az összeszerelési utasítás hibája kizárja a megfelelő összeszerelést.


9.7
Az Ügyfél jogi értelemben nem kap garanciát tőlünk. A gyártó gyári szavatossága minden olyan berendezésre vonatkozik, amelyet harmadik féltől vásárolunk. Az ezekre az alkatrészekre vonatkozó garanciát kérésre elküldjük.


9.8
Elvileg csak a gyártó termékleírása tekintendő az áru minőségének megfelelőnek. Ezenfelül a gyártó által tett nyilvános nyilatkozatok, promóciók vagy reklámok nem képezik az áruk minőségének szerződéses leírását.


10 Felelősség korlátozása


10.1
Kötelességünk gondatlan megszegése esetén a felelősségünk az előre látható, tipikus szerződéses, közvetlen átlagos károkra korlátozódik, az áru jellegétől függően. Ez vonatkozik a jogi képviselőink vagy helyettes ügynökeink által elkövetett enyhén gondatlan kötelezettségszegésekre is. A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért nem vagyunk felelősek.


10.2
Ha gondatlanságból megszegünk egy alapvető szerződéses kötelezettséget, a tulajdonban vagy személyekben keletkezett károkra vállalt felelősségünk a termékfelelősség-biztosításunk térítésére korlátozódik.


10.3
A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az Ügyfél termékfelelősségből eredő követeléseire. Továbbá a felelősség kizárása nem vonatkozik a nekünk felróható testi vagy egészségügyi károkra, illetve az Ügyfél halálára.


10.4
Felelősségünket kizárólag az előző pontokban írt megállapodások szabályozzák.


10.5
Adásvételi szerződés esetén a megrendelő hibából eredő kártérítési igénye általában az áru leszállításától számított egy év elteltével elévül. Épületen végzett munkák esetén, valamint olyan tárgy esetében, amelyet az épület szokásos használati módjának megfelelően használtak vagy használnak, és amely annak meghibásodását okozta, a hibákra vállalt felelősség négy év múlva elévülnek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha súlyos gondatlansággal, valamint a nekünk felróható testi és egészségkárosodással vagy az Ügyfél halálával vádolnak bennünket, akár rosszindulatból is.


11 Kaució


Ha az Ügyfél kauciót követel, az nem haladhatja meg a szerződéses ár 5%-át, és két évre kell korlátozni. Ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában azonban jogunk van a kauciót bankgarancia útján visszaváltani.


12 Megfelelőségi nyilatkozat


A megfelelőségi nyilatkozatunk csak az általunk szállított termékekre vonatkozik. A termék Ügyfél általi bővítése vagy módosítása nem tartozik ebbe a körbe.


13 Ipari oltalmi és szerzői jogok


Ha az árukat az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott tervek, rajzok, modellek vagy minták alapján kell gyártani vagy szállítani, az ügyfél vállalja a garanciát arra, hogy a gyártás vagy a szállítás nem sért ipari oltalmi vagy szerzői jogokat. Ha ipari oltalmi vagy szerzői jog alapján harmadik fél általi előállítás vagy szállítás tilos, akkor beszüntetjük a gyártást vagy a szállítást. A jogi helyzetet nem vagyunk kötelesek felülvizsgálni. Ugyanakkor kizárjuk az Ügyfél kártérítési igényét, amennyiben ő a felelős az ipari oltalmi vagy szerzői jogok megsértéséért.


14 Adatvédelem


A JET csoport nagyon komolyan veszi a személyes adatok védelmét. További információt az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban talál a http://jet-gruppe.de/datenschutz.html címen. Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot postai úton vagy e-mailben a datenschutz@jet-gruppe.de címen.


15 Záró rendelkezések


15.1
A Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendszerét kell alkalmazni. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései nem alkalmazandók. Ha az Ügyfél kereskedő, közjogi személy vagy közjogi speciális alap, a jelen szerződésből eredő minden jogvita esetén a székhelyünk a joghatóság helye. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél nem rendelkezik általános joghatósággal Németországban, vagy a kereset benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel.


15.2
Amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései – beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket – részben vagy egészben érvénytelenek vagy azzá válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell felváltani, amelynek gazdasági célja a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéséhez. 

A VELUX Commercial csoport Általános Szerződési Feltételei

1. Generale

 

1.1
These General Terms and Conditions (in the following: „GTC“) in the latest version as printed below form the basis of all offers, order confirmations, and all purchase contracts of VELUX Commercial Deutschland GmbH (in the following: „VELUX Commercial“) in business relationships with entrepreneurs – hereinafter referred to as Customers – and shall also apply in current and future business relationships unless otherwise agreed. An entrepreneur means a natural or legal person or a partnership with legal personality who or which, when entering into a legal transaction, acts in exercise of his or its trade, business or profession. These GTC shall apply accordingly to contractual agreements for work and services. These GTC shall be deemed accepted by the Customer with order placement, and in any event no later than receipt by the Customer of VELUX Commercial‘s delivery and/or service.


1.2
Unless VELUX Commercial expressly agrees in writing, any terms and conditions of purchase of the Customer shall not apply to a contract, even in the event that VELUX Commercial does not expressly object to them at any time after receipt.

 

1.3
Derogations from these GTC are subject to VELUX Commercial’s express agreement in writing. Additions, supplements, or side agreements require VELUX Commercial’s written approval to be binding under a contract, regardless of the method by which they are communicated.


1.4
Unless otherwise agreed in the concluded contract, VOB Part B shall be deemed agreed in contracts for work and services, including the periods listed there for liability for defects. In such cases, VOB Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC. Should the parties agree on the application of the VOL Part B, all provisions in VOL Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC.

 

2. Conclusion of contract, product changes

 

2.1 Unless otherwise stated in the individual contract offer, VELUX Commercial’s offers are capable of acceptance within 30 days of their date.


2.2 VELUX Commercial reserves the right at any time to make changes to the products to be supplied which are a result of a technical enhancement, and to make industry-standard deviations from masses, weights, and other technical data if and insofar as this is not unreasonable in the individual case. All samples are non-binding product samples.

 

3. Prices, Packaging

 

3.1
The contract price is calculated from the most current VELUX Commercial price list accounting for any agreed discount, the basis of any individual offer or price. Prices include delivery to construction sites within the Federal Republic of Germany. Where agreed to be undertaken by VELUX Commercial, services such as, but not limited to, unloading, stacking, the provision of any required equipment and freight costs for delivery abroad will be payable for by the Customer as additional services and will be invoiced for separately. The agreed prices listed in the written contract order confirmation shall be binding. All prices do not include, and Customer is responsible for paying, any foreign or domestic taxes or charges of any kind that may be applicable (including without limitation excise, sales, use, or value-added taxes; customs or other import duties; or other taxes, tariffs or duties).

3.2
The agreed prices are based on the prime costs to VELUX Commercial on conclusion of the contract. In the event that there are at least four months between the conclusion of the contract and the agreed delivery date, the following provision shall apply: VELUX Commercial shall furthermore adjust the prices to be paid on the basis of the concluded purchase contracts at its reasonable discretion in accordance with the development of the costs to VELUX Commercial of undertaking the contract which are relevant to the price calculation. A contract price increase shall be considered and - on request of the Customer - a price reduction shall be made if, for example, the costs to VELUX Commercial for the procurement of input materials or energy or transport costs increase or decrease. Increases in one type of cost, e.g. transport costs, will be applied subject to consideration being given to the increase being compensated for by possible decreases in other respects, e.g. costs for input materials. In the event of cost reductions, e.g. in transport costs, VELUX Commercial shall at its discretion reduce the contract prices to the extent that these cost reductions are not fully or partially offset by increases in other respects. When exercising its reasonable discretion, VELUX Commercial shall choose the respective points in time of a price change in such a way that cost reductions are not taken into account according to standards that are less favourable for the Customer than cost increases, so that cost reductions have at least the same effect on prices as cost increases.

3.3
If and to the extent that VELUX Commercial is required under the contract, or otherwise, to take back packaging, this take-back shall take place in each individual case upon request by the Customer. The return will then be carried out at VELUX Commercial's discretion either by a service company, which organises the return independently, or by VELUX Commercial or a company instructed by VELUX Commercial in the individual case. In the event that VELUX Commercial carries out or organises the take-back itself, the place of take-back shall be determined by VELUX Commercial at its reasonable discretion, taking due account of the interests of the Customer. The costs of the take-back shall be borne by the Customer.

 

4. Delivery times, force majeure, self-delivery

 

4.1
Delivery dates and times are set out in the order confirmations. Such periods are intended to be considered as approximate only.

4.2
Adherence to delivery periods is dependent on timely fulfilment of the Customer’s contractual duties. Delivery periods shall be calculated from the date of VELUX Commercial’s order confirmation, but not before clarification of all details regarding order fulfilment and receipt of all information required for order fulfilment, as well as other details to be provided by the Customer, and also subject to receipt of any agreed payment in accordance with the agreed terms of payment. VELUX Commercial shall have no liability where delivery cannot be completed within the delivery period due to circumstances for which VELUX Commercial are not responsible. The aforementioned provisions shall apply accordingly to delivery dates.

4.3
Unforeseeable events beyond VELUX Commercial’s control which impact on its ability to perform the contract such as war, risk of war, insurrection, violence by third parties against persons or property, force majeure including currency and commercial measures, industrial action within VELUX Commercial‘s company or its suppliers or transport companies, interruption to the designated transport services, fire, lack of raw materials, energy shortages, epidemics and pandemics, and other operational disruptions on VELUX Commercial‘s premises or those of VELUX Commercial’s suppliers, shall entitle VELUX Commercial to an extension of any contract delivery period accounting for the effect on VELUX Commercial of the event in question. This shall also apply if VELUX Commercial is in default or if the performance impediments listed above were already present prior to conclusion of the contract but were not known to VELUX Commercial and VELUX Commercial was not responsible for this lack of knowledge. VELUX Commercial shall notify the Customer of impediments of the aforementioned types without undue delay.

4.4
If delivery delays attributable to the aforementioned impediment types (sec. 4.3) last longer than two months, both parties shall be entitled to rescind the contract. However, the Customer may only rescind if VELUX Commercial does not declare at the Customer’s request within one week whether VELUX Commercial wants to rescind or deliver within a reasonable period. The same right of rescission shall arise regardless of the aforementioned period, if one of the parties no longer has an interest in performance of the contract in view of the delay. In all other cases, any statutory right of the Customer to rescind the contract on an earlier date shall remain unaffected by this provision.

4.5
Should VELUX Commercial be in default of delivery, the Customer shall set a reasonable period for performance or subsequent performance. Otherwise, no claim for compensation may be demanded in lieu of performance, nor may the Customer rescind the contract. The period does not need to be set if VELUX Commercial seriously and finally refuses to perform, or VELUX Commercial does not affect performance on a date set in the contract or within a set period, and the Customer has linked its continued interest in performance to the timeliness of performance, or there are special circumstances which justify immediate rescission in due consideration of mutual interests.

4.6
If fixed dates for delivery are agreed, they shall only apply provided that all details of the order are clarified in full and in a timely manner, in particular all information, permits and authorisations to be acquired by the Customer, and punctual receipt of any agreed advance payment. If a final date is agreed, this shall not be met if the deliveries and/or services are incomplete and defective on this date, with the result that overall commissioning cannot be completed by the set date. Insignificant defects or short deliveries and low performance shall not be taken into consideration.

4.7
After expiry of a reasonable period set for performance or subsequent performance by VELUX Commercial in the event of default, the Customer shall be entitled to rescind the contract.

4.8
VELUX Commercial reserves the right to make partial deliveries, acting reasonably including to account for the interests of the Customer. Such deliveries shall be deemed closed deliveries for billing purposes.

4.9
If deliveries cannot be made by an agreed date or is delayed, due to reasons which are the fault of the Customer, all costs of VELUX Commercial incurred relating to storage and transportation costs shall be payable by the Customer.

4.10
Delivery is subject to correct and timely delivery of products and pre-materials to VELUX Commercial and its affiliates.

 

5. Passing of risk

 

5.1
Risk shall pass to the Customer even in the case of carriage-paid delivery:

5.1.1
for deliveries, when the products are made available for pickup by VELUX Commercial (EXW Incoterms 2020),

5.1.2
for the setup or installation – if this is part of VELUX Commercial‘s contractual duties in the individual case - on acceptance or, if agreed, after a successful test run. Insofar as acceptance is dispensable or replaced according to the statutory provisions, these statutory provisions shall take precedence.

5.2
If the shipment, delivery, commencement, setup or installation, transfer to the Customer’s own operations or test run is delayed due to reasons for which the Customer is at fault, or if the Customer is in default of acceptance for other reasons, the risk shall pass to the Customer.

 

6. Terms of payment

Unless otherwise agreed, the following terms of payment shall apply:

6.1
Delivery and installation is against prepayment without deductions = net cash. Unless otherwise agreed, for invoice amounts of up to € 250.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 25.00 net per invoice and for invoice amounts exceeding € 250.00 up to € 1,000.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 40.00 net per invoice.

6.2
Without limiting any other rights or remedies that may be available to VELUX under this agreement, late payments will accrue interest at the highest rate allowed by applicable law (if any).

6.3
The Customer shall only have rights to set-off and retention in regard to a contract if and insofar as there is reciprocity between the claims asserted by VELUX Commercial and the Customer’s counterclaims or if the Customer’s counterclaims are recognised by a declaratory judgement of a legal tribunal, are undisputed or are acknowledged by VELUX Commercial. VELUX Commercial is entitled to at any time, without notice, set off any liability of the Customer against any liability the Customer has to VELUX Commercial, whether that liability is present or future, liquidated or unliquidated, and whether or not the liability arises under the contract or otherwise. Any exercise of such a right under this clause shall not limit or affect any other rights or remedies of VELUX Commercial under the contract or otherwise.

6.4
If the Customer is in default of payment of an invoice by more than two weeks, or if insolvency related proceedings in any form are instigated concerning the Customer, or if the Customer has issued a claim or is involved in proceedings regarding debt or has ceased payments, or if VELUX Commercial becomes aware of other circumstances which substantially reduce the Customer’s creditworthiness and which put at risk payment of the consideration owed by the Customer, VELUX Commercial shall be entitled at any time to demand security by means of advance payment or bank guarantee (at the Customer’s discretion) for outstanding deliveries, while giving at least one week’s notice, and to refuse performance under a contract until payment of the invoice, or the putting in place of, the security. Following unfulfilled expiry of a reasonable grace period, VELUX Commercial shall also be entitled to give notice in writing to rescind this contract with immediate effect and to be paid for such losses, costs and expenses as it has incurred as a result.

 

7. Retention of title

 

7.1. Title to products shall not pass to the Customer until VELUX Commercial receives payment in full (in cash or cleared funds) for the products.

 

8. Rights in the case of defects

 

8.1
The Customer shall inspect the delivered products with due diligence and without undue delay, and – if required by sample processing – shall check the characteristics of the delivered products and notify VELUX Commercial of apparent defects in writing without undue delay but in any case within ten days of receipt. Hidden defects shall be reported in the same way without undue delay after their discovery. Otherwise the products are deemed accepted without reservation. Upon delivery, the Customer must immediately inspect the products for transport damage and immediately notify the transport company and VELUX Commercial of any such damage.


8.2

If there is a defect and it is reported in the correct form and within the correct time frame, the Customer shall be entitled, at VELUX Commercial’s discretion, to rectification or a replacement delivery. The Customer is only entitled to other legal remedies, in particular a reduction of the purchase price or rescission of the contract, if the conditions provided for by law are met.

 

8.3

Unless expressly agreed in writing, VELUX Commercial has no liability for damage caused by (1) the Customer, (2) incorrect installation (unless this is part of VELUX Commercial’s contractual obligations), (3) a lack of or inadequate maintenance, (4) incorrect storage or handling of deliveries, and (4) processing of the delivery by the Customer.

 

8.4

VELUX Commercial shall not be liable for (1) superficial alterations including the fading of colours, (2) interference effects, effects specific to multiple glazing and anisotropy of the glazing (for definitions, see Section 4.2 of Guidelines for assessing the visual quality of glass for construction purposes of the Bundesverband Flachglas (Federal Flat Glass Manufacturers’ Association)), (3) unavoidable and/or expected reductions in the efficiency of VELUX products, and (4) natural changes to related materials.

 


8.5

VELUX Commercial shall have no liability for defects, damage, and losses, as well as personal injury due to (1) inadequate aerodynamic dimensioning of the flue by the Customer or building owner, (2) usability and capability of the blank panel for a special use or purpose, (3) the installation in swimming pools or other interiors with high humidity or high concentrations of salt, chlorides, and similar aggressive substances, (4) installation of products less than 2.5 metres above the floor because of a risk of pinching.


8.6

If the planning and/or installation is not part of the obligations accepted in the contract by VELUX Commercial, VELUX Commercial is responsible for product specifications only, but assumes no liability for the planning and the installation of products. VELUX Commercial shall not be liable in this respect for fulfilment of requirements according to the tender documentation, compliance with building, fire safety, and other regulations, choice of installation method, and static dimensioning of adjacent components and those which support the sold product.

 

8.7

VELUX Commercial shall not be liable for Customers’ assumptions regarding the usability of VELUX products or their special characteristics, qualities, or functions, unless

 

9. Limitations of liability

 

9.1
Claims for damages of any kind against VELUX Commercial, its legal representatives or vicarious agents are excluded unless wilful misconduct, gross negligence, or breach of a material contractual duty has taken place.

 

9.2

In this context, a “material contractual duty” is defined as any duty which must, as a prerequisite, be fulfilled for the proper performance of the contract, and upon compliance with which the Customer may regularly rely.

 

9.3

Liability shall, however, be limited to compensation for the foreseeable damage typical for the contract, provided that only simple or gross negligence is involved.

 

9.4

The aforementioned limitations and exclusions of liability do not apply to liability pursuant to the Product Liability Act or other national implementations of the European Product Liability Directive or injury to life, body or health.

 

9.5

Any claims the Customer may have to compensation of the expenses which he has made in reliance on receiving performance are waived insofar as claims for

 

10. Declaration of conformity

 

10.1

Only products delivered by VELUX Commercial are subject to VELUX Commercial‘s declaration of conformity. Enhancements or modifications to products carried out by the Customer are excluded.

 

11. Industrial IP rights and copyright

 

11.1

If products need to be manufactured or delivered according to the specifications of designs, drawings, models, or samples provided by the Customer, the Customer shall warrant that industrial IP rights or copyright shall not be infringed by the manufacturing or delivery of such products. If manufacture or delivery by third parties is prohibited with reference to industrial IP rights or copyright, VELUX Commercial shall suspend manufacturing or delivery. VELUX Commercial shall not be liable for review of the legal position. At the same time, VELUX Commercial excludes Customer claims for compensation if the Customer is at fault for infringement of industrial IP rights or copyright.

 

12. Final provisions

 

12.1

The law of Germany with explicit exclusion of its conflict of laws rules shall apply. The provisions of the CISG shall not apply.

 

12.2

In the event of a dispute between the parties, if an amicable solution cannot be reached without the involvement of a third party, the parties should examine whether the dispute mainly concerns technical issues. If this is the case, they should consider and discuss with each other agreeing on the involvement of an expert arbitrator to make a binding and final decision on these issues. There is no obligation to conduct expert arbitration proceedings. If the parties agree on expert arbitration proceedings, the following provisions shall apply unless and to the extent that the parties agree otherwise: At the request of one party or both parties, a publicly appointed and sworn expert to be appointed by the Hamburg Chamber of Commerce shall be commissioned as expert arbitrator. If no such publicly appointed and sworn expert is available, another person with the required expertise may be considered. The expert arbitrator shall determine the course of the proceedings at his reasonable discretion. The arbitrator shall make a binding and final decision on the questions submitted to him for examination. The arbitrator’s entitlement to fees and reimbursement of costs shall be determined by applying the rules on the remuneration of experts in court proceedings mutatis mutandis. The costs of the arbitrator's report shall be borne by the losing party according to the findings of the report. In the event of partial defeat, the apportionment shall be determined in proportion to the respective victory or defeat. The parties shall be jointly and severally liable vis-à-vis the expert arbitrator.

 

12.3

For any dispute which the parties are unable to settle, the following shall also apply: If the amount in dispute of the claim filed by the claimant is either at least € 500,000 and concerns a contract in which an installation was also part of the performance to be rendered or if the amount in dispute is at least € 1,000,000 irrespective of the subject matter of the performance, the Arbitration Court of the Hamburg Chamber of Commerce shall have exclusive jurisdiction to decide the dispute. In the event of a lower amount in dispute, the ordinary courts at VELUX Commercial‘s registered office shall have exclusive jurisdiction instead if the Customer is a merchant, corporate body under public law or special fund under public law or does not have a general place of jurisdiction in the country where VELUX Commercial has its seat. If the amount in dispute changes after the action has been filed, e.g. due to partial withdrawal of the action or extension of the action, this does not change the jurisdiction. A counterclaim may be filed with the arbitral tribunal or court before which the plaintiff filed the action, irrespective of the amount in dispute.

 

12.4

Place of performance for all reciprocal services (e.g. payments, deliveries) and for warranty claims is at VELUX Commercial‘s seat.

 

12.5

Should individual provisions of the contract with the Customer, including these GTC, be or become partly or wholly invalid, the validity of the other provisions shall remain unaffected. The wholly or partly invalid provision shall be replaced by a provision whose economic intent comes closest to that of the invalid provision.

 

Version: July 2022